משחק רוחשה ןוקרדה טובור המחלמה לש עוצעצ באינטרנט

                                  Toy War Robot Black Dragon קחשמ

רוחשה ןוקרדה טובור המחלמה לש עוצעצ (Toy War Robot Black Dragon ):

.תאזה השדחה המחלמב םתריצי גרדשל וצלאנ םינעדמו ,םלועב ץרפש שדח ךוסכס .דוס םייטקט םיליט רואטמ ףאו שדחה קשנה לכ תא לביק ימו תושונאה םחלי קנע רוחש ןוק .קחשמה לש שמתשמל יתודידי קשממ תועצמאב ,הזכ טובור לש יגולנא תא ףוסאל ךירצ התא , !בוט לזמ