משחק לקיפ תצלפמ הנוכמ באינטרנט

                                  Pickle Monster Machines קחשמ

לקיפ תצלפמ הנוכמ (Pickle Monster Machines):


Avtomobilchik םע דדוימ אוה ילוא זא ,ישפיט תצק ןטק ןופפלמ תורוטאינימ Krushiloy .סועכל השק הזכו ,דומח אוה לבא .גת וא ,לזאפ בצמב תודיח רותפל .הנומת ביכרהל ןמז יל היהיש ,ןמזה תופצלו םיבצמה תעבראמ דחא לכ רחב .הזל הז םלשומ ןפואב םיאתמ ,םיננושמה תווצקה תא רבחלו רבכעה םע תוכיתח תא ררחשו ר

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע