משחק לזאפ גת באינטרנט

                                  PuzzleTag קחשמ

לזאפ גת (PuzzleTag ):


.קחשמ לזאפ גת תא םכל תוכחמ תוקיחצמ תודיח עברא .םיבוטבש םיבוטה תא םכרובע וננוכתהו דחוימב ונרחב ,םתוא ץימחהל רומא אל התא .חנעפל םינכומו םתוא ףוסאל ואובי םהש הייפיצה ךותמ םייח םה ובש תודיחה ץרא ונכלה .העברא ונרחבנ ןוניישו תוינימ תודיח - רוחבל המ קוידב ונעדי .השקו ינוניב ,לק :ישוק תומר שולש שי םהמ דחא לכל ,קחשמה תא ליחתהל ידכ רוחבל לוכ .הדמתהבו הגרדהב רופיש היהת האצותה לבא ,עתפומ היהת התאו ,שדחמ ליחתהל ,שאייתת לא .ישומיש דואמ הזו ,ןורכיזה רופישל םורתי לבא ,הבוט תונמדזה היהת ,ךתוא רדבל קר אל .תוריהמבו תולקב הז תא תושעל רוזעל ונלש םיקחשמ ינימ תאו םירירשה תא ןמאל ןתינ ,ן .טנרטניאל רוביח שי ךלש דיינה ןקתהה תדובע וב רחא םוקמ לכב לבא ,בשחמה לע תיבב בש .ןופטראמס וא טלבאט לש ןורכיזה תא סימעהל אל תנמ לע ןווקמ קחשמ

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע