Power Rangers Winning  קחשמ

הייכז סר'גנייר רוואפ (Power Rangers Winning ):

.םיקסעל הרזחו חוכ םדא סר'גנייר יארומס יניגמ .תודבעל תחקל הצור ערה םדאה לבנ לכו ,הדחכה תנכסב בוש ונלש תכלה בכוכ .םישנאה לכ תא רומשל בייח רידאה סר'גנייר דיקפתב התא םאה .רתוי תיביטקפא המיחל רובע וליפא ,תרפושמ תרוצל ךתוא ךופהי יכ םיסונוב היצמרופסנר .םיענ תתשקמ וקישה תועצמאב שא יציח וא בורק ברקב קנע םיברח םיביואה לכ תא דימשהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות