משחק SIM FIGHTER באינטרנט

                                  Sim Fighter קחשמ

SIM FIGHTER (Sim Fighter):

!ןוחצנ קר ,םלועב רתויב םיבוטה םימחולה קר ,רתויב םישגרמה תוברק קר .קחשמ םייסמ םחולה תא אוצמל לוכי התא הז לכ .ךלש םיס םחול רוציל ,(םירחא םיבר דועו תוקבאיה ,ומוס ,הטארק ,תוקבאיה) המיחל ל .תוברקה לכב חצנל ךלש תומדה תא איבת .םלועב בוט יכה להנמ התאש חיכוהל .ךתיא תויהל חוכה ןכתייו ,בוט לזמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות