משחק תחדק ומוס הציפק ששוגתהל באינטרנט

                                  Wrestle Jump קחשמ

תחדק ומוס הציפק ששוגתהל (Wrestle Jump ):

.ומוסה תורחתב ףתתשהל םכתא םינימזמ ונא .ילאוטריווה ןקחשה םע וא דחי קחשל לוכי התא .ותרכה תא דבאמ אוהש דע ,םינוש םיחטשמ לע ביריה יתעגפו הכימתהמ תא ףחד קבאתמה ידכ .תוחצנמ תודוקנ תוקנעומ תוחלצומ תופקתה .חצנלו יכ ,רתוי עיקבהל היהי ימ .המצע תובר תויומד םע הנהית

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות