משחק היאבקות מצחיקה באינטרנט

                                  GWA Wrestling Riot קחשמ

היאבקות מצחיקה (GWA Wrestling Riot):

.םיידי תדרוה םיאטרופסה רובע רוקעל םיצור םיבר םישנא .תולגלגתה קבאמהו ןבומכ יולת היהי ךממ ןכיהו הגלפמה ברק תויהל ןנכות התא הפיא קחש .בירי ומכ גהנתהל ידכ ךב תויולת אל לבא ,תירשפאה הלבקה שולש שמתשהלו הריזל ץוחמ ו .הנכומ התייה אל םהלש הרחתמל הלבקה תונשל ךירצ התא לבא
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות