Robot Bee קחשמ

טובור תרובד (Robot Bee):

.קפואב ועיפוה שדחמ םייקנע םיטובור םינוקרד .רפוס טובור תרובד ףוסאל הדבעמל תכלל ידכ תופיחדב קוקז התא .םימוסק תולוכיו קשנ ילכ הברה ול שיש םיידוחיי טובורה והז .םתוא ליחהלו תוטילבה תא ףקשל םג לוכי אוה .םהלש המרה לע רומשל תנמ לע ,םהייח לש שודיח שמתשה ,תצלפמ דגנ קבאמה תרגסמב .טובורה העיגפה תא םצמצל ידכ ןגמב שמתשהל םג לוכי התא .דואמ ךורא היהי ברקה ךכ ,תלוכיה שמתשי ביואה יכ ,םג ,רוכז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות