משחק יברעמ םידלי יאבכ באינטרנט

                                  Fireman Kids Western קחשמ

יברעמ םידלי יאבכ (Fireman Kids Western):

.תופירש לש בר רפסמםע דדומתהל הייסולכואל רוזעל ידכ ,עורפה ברעמל תכלוה םידליה לש .יתייעב ותוא ךופהלו ךלש דעילןושאר לבקל בייח התא ,םהל רוזעל ידכ .קחרמהלוקל םיעירפמש םיצעותוספוק ,תויבח ינימ לכב אלמ שיבכה .המרה לש ופוסבתודוקנ ףיסותש לככו,שאה תא תובכל םישרדנ םה ,םימ תופיט ףוסאל ,םישי .המרה תא רובעל תונויסינ השימח ךל היהת אל ,ייח תא עצב