Lego Star Wars: Ace Assault קחשמ

סייא הפיקת :םיבכוכ תמחלמ וגל (Lego Star Wars: Ace Assault):

.וגל לש תויומדהםע דחי היסקלגה לש רתויב בוטה גהנהתויהל הסנמ התא ,םויה .תיאבצ תיללחחול לע תולעלוםינייפאמ ץיפהל ,ךלש תומדה תא רחב .רסחה תא ןתונ התא םא ,ךל ךוסחי אלש,ברקבביריה תא סיבהל ךרטצי .ביוא יחטמ קמחתהל םידיאורטסאהותכלה יבכוכביבס גח .םרגנש יברמ קזנוביואהלש הפקתההלש ןמז עיגמ הזשכ .ךלש המחלמה תניפסוךלש תומדה תא םהינש תא רפשל לוכי התא ,ךלש תונוחצינה ךלהמב .דובכ םשל ראותב תוכזלוםיביואה לכ תא סיבהל הסנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות