משחק ןולתאירט :רואזוניד תבכר באינטרנט

                                  Dinosaur Train: Triathlon קחשמ

ןולתאירט :רואזוניד תבכר (Dinosaur Train: Triathlon):

.תופילא ןולתאירט חתפ הרויה לש םלועב .ןוחצנב תוכזלווז תורחתב קלח תחקל וטילחה םיבר םיפתתשמ .תווצ ונחביי םינקחש .רחוב התאש תויומדהשתוריהזב םיבשוח ךכ ,םיהובג יד םה ,םילושכמ- ןושאר .דחא דעצ לש םוסחמה תא תוצחל לוכיש והשימ הארנכ .תורחתה ינגראמל ךל איביש רבד לכל ןכומ תויהל ךלש ןויגיהב שמתשהל .רינרוטב חצנל חוטב תויהלו,תווצ קחשמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות