משחק ידאב לש הלודגה הקתפרהה באינטרנט

                                  Buddy's Big Campout Adventure קחשמ

ידאב לש הלודגה הקתפרהה (Buddy's Big Campout Adventure):

Tyrannosaurus וצראל םכתא ןימזמ ידאב. .םויה אל לבא ,ולש תבכרב ךילע בוכרל ןכומ אוה .תכלל ךל עיצמ ידאב ,תואקתפרה Big Campout לש ידאב תנשב .םירידנהו םיפיה םיקולחהו םילעה יאלמ תא אלמל דמוע רואזונידהו ,שפו .קיפסמ רהמ עוני אוהש ךכ ,קוחר תכלל דמוע אוהו ךרדל אצוי רוביגה ,ר .סובנק םינבא לע תוזירזב ץופקל עסונל רוזעל .ךסמה לש ןותחתה קלחב םילוגע םיאת לכ תא אלמל ךירצ התא ,םישורדה םי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות