משחק רהנ תבכר רואזוניד באינטרנט

                                  Dinosaur Train River run קחשמ

רהנ תבכר רואזוניד (Dinosaur Train River run):

Tyrannosaurus ו ידאב Pteranodon יתודידי דואמ ינוציחה לדבהה תורמל ,ןוד. .הצוחה ךופשל הצור םיחתור םהלש תויזטנפה ,עגריהל אל ה' רבחה לבא ,החפשמ יבורקו םה .תוחשל אל המל :ןויערב םירבחה ורכזנ ,ןטק רהנ תפש לע ובשישכ ,םעפ .תודוספר יתש ונבו םישורדה םירמוחה תא אוצמל ורהימ םירואזונידה .ץורמ ןגראל לוכי התא ,הרובחת יעצמא שי םא .midges ינימ לכו םירפרפ חקיי דחא לכמ רתויו רתוי רהמ ימ :תפסונ תורחת םע ועיגה ם .חצנל תוסנלו תומד רחב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות