משחק ןיד שד :רואזוניד תבכר באינטרנט

                                  Dinosaur Train: Dino Dash קחשמ

ןיד שד :רואזוניד תבכר (Dinosaur Train: Dino Dash ):

.תוריהמה ץורימב ורחתי םהוOli םשב קיחצמ רואזוניד ינש .יתייעב הז ינשה תא דחא תוכהל זאו ,םירואזונידהלש רתויב םיריהמה םיגיצנהםה זאמ .ןוכילהה לע תאצלוךלש הבוהאה תומדה רחב .ןושאר םויסה וקל עיגהל איה ךלש הרטמה .ךתוא ףוקעל תונמדזהבירילתתל לוכי הזו,רהמ יד הדירי היהת ךלש תוריהמה תרחא ,םכותל .הצירה תוריהמ תא לידגהל ידכ ,ףוסאל יוצר רעי יתורפוםיגד תלקתנ ךרדב ,ןכ ומכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות