משחק החווה הטובה ביותר באינטרנט

                                  Best Farm קחשמ

החווה הטובה ביותר (Best Farm):

.זוחמב רתויב בוטהךלש הווחה תא ךופהלותואלקחבךלש דיה תא הסנ .םתוא עורזלוהמדא תוקלח המכרופחל - רתויב ןטקהםע ליחתהל ,תאז תושעל ידכ .םירופיש תונקל ישפוח ףסכ ךל היהי ךכ - בוש םירוזא עורזל ,רוכמל הלעש .ינדי ןפואב הז תא תושעל ךירצ התאש המ לכ הלחתהב יכ ,היקשה תונחתודויצ תונקל לוכי

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות