Transformers Truck קחשמ

משאית שנאי (Transformers Truck):

.הזה קחשמב רוחאמ ןעטמ ריבעהל שאר Optimus הרזע !תיאשמ רטרופסנרט - הגיהנ םיקירטובור ןונגסב תיאשמ והז !חצנל ידכ יאבצה סיסבל תויבוק 2 תוחפל רוסמל .םיקירטובור הרוטקירקה לע ססובמ קחשמה הגיהנ תיאשמ אוה יאנש תיאשמ .שאר Mover Optimus שאר הלודג תיאשמ טולשל ולכות הזה קחשמב .םתוא חטבאל יאבצה סיסבל הנחמהמ תויבוק 2 תוחפל קפסל איה ךלש הרטמה .המר לכ רובע 1 ב הלוע אשונ התאש תויבוקה רפסמו ,תומר 9 שי קחשמב .תויבוקה רובע תודוקנ רתויש המכ עיגהל וסנ !קחשמהמ תונהיל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות