סעמַאג ָאבָאה

סעמַאג ָאבָאה

.ץַאלּפ עכעלטע ןגָאלשרָאפ ָאבָאה רעּפעלש ליּפש ליּפש ןיילנָא

.זרעשטנעוודַא ןביילג ןַייז ןליּפש וצ ,רעדייא ָאטינ טאה שטנעמ ןטלעז ווו ץַאטַאבַאכ ןַיי .ןשטנעמ ןירג יד ןטירטסיורא סָאוו ,ּפישסייּפס יד ףיוא וליֿפַא זיא ןוא סַאג יד ףיוא ַיי

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס