סעמַאג לָאבצענ

סעמַאג לָאבצענ

.קינקיּפ ַא נכַאמ ַא רעדָא גערב יד וצ ןייג רימ ןעוו ,עיצַאקַאוו וויטקַא ןַא ןיא זדנוא ן .ליּפש ןייא תוחּפל ןליּפש וצ required זיא עמריפ יד ,עקליּפ יד םיא טימ ןעמונעג .רעטָאּפ רַאֿפ ייז ןליּפש וצ ריא גָאלשרָאפ טלָאמעד וצ ,Forms ןדישרַאפ ןיא ןטקודָארּפ ןייל .טַייצ גנַאל ַא רַאֿפ טרָאּפס םעד ןופ זוויטּפַאק עלַא -קעשורעווז ,זנַאווגגנעּפ ,סנָאסּפמיס י

דער בעסטער סעמַאג לָאבצענ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס