שפּיל רענַאר דיּפס טכיל דלעה רָאמרַא אָנליין

                                   Armor Hero Light Speed Runner ליּפש

רענַאר דיּפס טכיל דלעה רָאמרַא (Armor Hero Light Speed Runner):

.ךָאנ ןציז טשינ ןענעק ינַאשזד לַייוו ,טַייקכיג ךיוה ןיא טרָא ןעמענ טעוו ץלַא ,ליּפש ם .זדיירגּפַא ןדישרַאפ ןופ ןַאשיזַאווקַא יד רַאֿפ קיטיינ יוזַא זיא סָאוו ,דלָאג ןבַיילק וצ ל .ךַאמ טעוו ריא סָאוו ףיוא געוו רעד זַיירק זַא סּפיד ףיט ןדַיימרַאפ ןעק סאד .סיֿפ ייווצ ףיוא דנַאל וצ גניירט ,ייז רעביא ןעגנירּפש וצ Free ןליפ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס