שפּיל פֿאַרשטעלן זיך אנזשאלינא זשאולי און בראַד פּיט אָנליין

                                   Dress up Angelina Jolie and Brad Pitt ליּפש

פֿאַרשטעלן זיך אנזשאלינא זשאולי און בראַד פּיט (Dress up Angelina Jolie and Brad Pitt):

.טיּפ דַארב ןוא ילואשז אנילאשזנא ןרעטש םליֿפ טבילַאב רעזדנוא יוו ,בּוט םוי ַא ביל ןע .גנימליפ ןוא גנירוט גנַאל ַא ךָאנ ןעורּפָא .דנַאלייט וצ ןייג וצ ןסָאלשַאב ייז ,ספַארגָאטוַא ןגעוו גרָאז טינ ןלעוו ייז ןוא ,ןשטנע ?ייז ןופ טנָארפ ןיא ןלעטש זיא סָאוו ,אישק יקירט רעייז ַא ןעוועג זיא סע זַא ןבַיילק .טעברַא רעווש םעד טימ םיא ןפלעה ס לאז !קילג טוג

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס