שפּיל פיזיק גאַץ אָנליין

                                   Bowels physics td ליּפש

פיזיק גאַץ (Bowels physics td):

.עיגעטַארטס רָאלק ןוא טושּפ .סערוטַאערק זייב יד ןכערב וצ גניירט ,לענוט יד ךרוד גַאד ,דרע רעד ןופ םערעדעג יד .סרעווָאט עוויסנעפעד ןלעטש וצ טנַייפ רעד טורשרַאמ וצ קיטיינ זיא סע ,םעד ןדַיימסיו .רעַייפ ןופ סרוק ןוא טייק ,ןקידעש ,זַיירּפ ַא טאה סע ,קיצניי זיא םערוט רעדעי .ןשיוט טעוו ףמַאק רעטשרע רעד ךָאנ רעבָא ,םערוט יד ןופ טסַאּפישט יד ךיז נעניגרַאפ זיו .סענָא ןֿפַאש ןרעסעברַאֿפ ןוא סרעווָאט ַיינ ןפיוק ןענעק סָאוו ,טלעג ןעמוקַאב טעוו ריא ,

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס