שפּיל שעלינג 2 אָנליין

                                   Ultimate Cannon Strike 2 ליּפש

שעלינג 2 (Ultimate Cannon Strike 2):

.ןרעטשעצ וצ ןבָאה ריא זַא זדייקַארעב ןופ טַייקנדיישרַאפ ַא גניטייירק ,טָאטש יד ןּפַאכ ו .רענלעז יד עלַא ןופ טרָא םעד זיירעמעמ Carefully יוזַא ,ץעפייכ יד וצ טנעָאנ ןעמוקַאב .קרַאטש עלַא ןסַיירפו וצ סָאש ןייא רָאנ וצ גניגַאשזד ןופ טכַאמ ןוא גנוטכיר טכער יד ןב