שפּיל גניהטַאב ןו יביעב אָנליין

                                   Baby Fun Bathing ליּפש

גניהטַאב ןו יביעב (Baby Fun Bathing ):

?רעדניק עניילק לעיצעּפס ,רעדניק ןיילק עביל ריא .זיולב טינ ןוא סרעטומ עלַא וצ דַאטייקַאדעד זיא סָאוו ןַאשייקַאלּפַא גניטייסקי םעד ןיא .טימ ןליּפש ןעק רע זַא םיא עדוב ןגיילרָאפ וצ ןֿפרַאד טעוו רע זַא טקַאפ יד ,ילמיינ ,דנ