שפּיל 2 סקעוו אָנליין

                                   Vex 2 ליּפש

2 סקעוו (Vex 2 ):

.עלעטש טרעּפמולעגמו ַא ןיא ךיז ןענוֿפעג סאוו ,סקעוו רעכָאב קנילפ רעייז זיא סעמַאג ן .ךעלגעממוא טעמּכ זיא ןפיולטנַא סָאוו ןופ ּפַארט ַא ןיא טַאג רע ,טַייקשירַאנ רעייז ןיא .םיא רַאֿפ ןייטשֿפיוא טעוו סָאוו תועינמ יד עלַא ןעמוקַאב םיא ןפלעה וצ ןבָאה טעוו ריא .ריא רַאֿפ יוננעלווָאטָאגו ץסעט יד עלַא ךרוד ןייג ןוא עמרָאפטַאלּפ וצ עמרָאפטַאלּפ ןופ ןע

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס