שפּיל סרָאטַאערק בָאבעגנָאּפס אָנליין

                                   Transformers Creators ליּפש

סרָאטַאערק בָאבעגנָאּפס (Transformers Creators):

.תמא ןעמוק ןענעק םולח רעייז טציא ןוא טָאבָאר ןגייא ןייד ןופ םולח ךעלגניי יד לכ .רעצישַאב ןוא דנַיירפ תמא ַא ןייז טעוו סָאוו ,טָאבָאר ןגייא ןייד ןכַאמ ןענעק ריא סָאוו .טעוו ריא סָאוו טַאטלוזער זַא דזיירּפַאס ןרעוו טעוו ריא ןוא ,ןינע םעד ןיא המשנ יד ו

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס