שפּיל קאַנאָניאַק לאָנטשער אָנליין

                                   Canoniac launcher ליּפש

קאַנאָניאַק לאָנטשער (Canoniac launcher):


.טרָא טוג ַא ןעמוקַאב וצ ןריפ עכעלטע ךָאנ רעבָא ,קירעדינ ילַאקיטירק ריא ןופ תמא רעד .ליּפש רעד ןיא טעברַא רעזדנוא ס סע יוזַא ,טייק יד רַאֿפ רעטַאק םעד ףיוא עבָארּפ ַא ןיא .טנייוועג ןייז ןענעק סָאוו זנַאּפעוו ןדישרַאפ ,ןכאז עווַאקישט ןופ ץַאלּפ ַא ןפיוק ןענע

.דעַיילּפ ריא סָאוו ןיא סעמַאג ןייק ןבָאה ריא
.סקרַאמקוב ךָאנ