שפּיל מיני מק אָנליין

                                   Skid MK ליּפש

מיני מק (Skid MK):

.ןישַאמ סַאּפש םעד ףיוא ,עסַאר שירעפיטש סַאּפש ַא טימ ןאטעג ָאטינ ריא .הגרדמ רעטַייוו יד וצ ךַאמ טעוו סע ,רעטרע ייווצ רעטשרע יד ןעמענ וצ טווּורּפ .ריא ןגלָאפכָאנ סאוו ענעי רַאֿפ ןשַאררעבי ןימ ענדָאמ ַא געוו םעד ףיוא ןזָאל רעדָא רענגע .-לעבָארּפ ןעניֿפעג יד ןצונ ,זיק לַייפ לָארטנָאק

" "

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס