שפּיל פרייט טראַינע מאַניאַ אָנליין

                                   Freight traine mania ליּפש

פרייט טראַינע מאַניאַ (Freight traine mania):

.זניירט יד ןרילָארטנָאק וצ יוו סאוו זייג ענעי רַאֿפ ליּפש א .ןַאב לָארטנָאק וצ ןריבורּפ ןוא טסַאל שירטקעלע ןַא ןופ ןצעזקעווַא ס' רעפָאש יד ןיא ןעמ . זמיילק ךעלרעפעג ןוא סלליה גנַאפָארַא ןעמוקַאב וצ עיצנַאטס רעטַייוו םעד וצ ןעמוקַאב