שפּיל מעשוגן פינגווין קאַטאַפּולט אָנליין

                                   Crazy Penguin Catapult ליּפש

מעשוגן פינגווין קאַטאַפּולט (Crazy Penguin Catapult):

.רָאלק טינ זיא טקנוּפ סָאוו ,רעב קידנפָאצ יד ןגעק המחלמ יד דעטרַאטס סניוגנעּפ .טלַאּפַאטַאק המחלמ עווַאקישט ַא טימ ףיורַא ןעמוק וצ .יוזַא ןָאט וצ טנעמָאמ טכער יד ןּפַאכ וצ ןבָאה טעוו סע ,זנַאווגגנעּפ ןופ רעטַאק יד טימ .זיומ יד ןלַאפ ייז ןריציפידָאמ ,טגארט יד רעביא ןעילפ טעוו זלעש זנַאווגגנעּפ יד קיד