שפּיל שולע סופּפּאָרט מאַנשאַפֿט אָנליין

                                   High School Cheerleader ליּפש

שולע סופּפּאָרט מאַנשאַפֿט (High School Cheerleader):

.עלוש ךיוה טסָארּפ ַא ןיא טרָא טמענ ףמַאק רעד שטָאכ ,זיסנַאד טָאטש ַאּפ רָאּפ ליּפש ןיילנָא .וויטקעלָאק ןצנַאט עלוש יד ןיא טרָאס ַא ןריזינַאגרָא וצ ןסָאלשַאב ןיישזד ןעדרַאוו !טֿפַאשנַאמ יד ןציטש ןוא קיטיינ ךיוא זיא סע רעבא .טַייקיייפ גניסנַאד ןייד טלעוו יד ןזַייוו ןוא ןשטנעמ דַאדניימ-יוו ןבַיילק !טרָא 1 יד ןכיירגרעד וצ ,טירט ןגרָאברַאפ ןייד עלַא ןצינ