שפּיל ןַארָאטסער םרַאפ ןערַאד אָנליין

                                   Daren Farm Restaurant ליּפש

ןַארָאטסער םרַאפ ןערַאד (Daren Farm Restaurant):

.םור וצ קידנעמוק ןענעז ןכאז יד ,ןַארָאטסער םרַאפ ןערַאד ןפורעג םרַאפ ןיילק ַא ףיוא .טינש ךעלרעדנווו ַא ןבעג ןוא ןסקַאוו סּפַארק סנירג .ןטקודָארּפ ןסקַאוורעד ןגייא ןַייז ןופ טיירגעגוצ גרַאוונסע קַאמשעג וצ זרעטַאזיוו עלַא .גניקוק רַאֿפ סרעדרָא םייקמ לעלַארַאּפ ןיא ןוא ןטרָאג םעד​​ ןופ עירָאטירעט יד רַאֿפ ןגרָאז .קירעבי ןייז טשינ טעוו םינּפ ןייד ןיא ףליה .ייז ןופ םילייק קַאמשעג ןכָאק טלָאמעד ןוא ,זלַאבַאטשזדעוו ןסקַאוו ןוא גניווָאעוו קירב