שפּיל שלאָס קאַנאַן אָנליין

                                   The double siege ליּפש

שלאָס קאַנאַן (The double siege):

.רעיוט לַארטנעס יד רעביא ןלעטש עלייק קיטכיוו םעד רַאֿפ גנייילּפַא ,עכולעמ ןרעדנא ןו .דלָאהגנָארטס טנַייפ יד גנייורטסיד זַייווכעלסיב ,ליצ ןיא דנַאל ןייד ןופ ץרַאה רעדעי