שפּיל ספּרינטער אָנליין

                                   Sprinter ליּפש

ספּרינטער (Sprinter):

.ערעדנא רעדעי טימ גניטיּפמַאק ילגניסירקני ןענעז גָאט רעדעי סאוו ץילטַא ןַייז ןופ טכ .ץילטַא עליפ רַאֿפ גנורַאפרעד קיטיינ יד ןלעטשוצ וצ תלוכיב ןַייז טעוו סעסַאר ענעדישרַא .זַיירּפ ןייק ַייב סע ןעמוקַאב וצ ןריבורּפ יוזַא ,ןעניוועג רָאנ טעוו עסַאר ןייק ןיא ךַא

" "

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס