שפּיל דנַאר ןופ ןדרעווש אָנליין

                                   Swords of Brim ליּפש

דנַאר ןופ ןדרעווש (Swords of Brim ):

.םיר ןופ תוכלמ ךעלדירפ יד דידייווני זנַארב ןופ תוכלמ זייב יד .לעטשנגעק טרעוו טנגעגאב טינ צעגרע ני ןוא דנַאל ןופ ץַאלּפ ַא דרעקגנַא .ןדרעווש טימ זרעטייפ סַאירָאלג רעזדנוא ןופ סעסרָאפ יד טימ טנַייפ יד .דרעווש ףרַאש ַא טימ געוו ןייד גניטַאק ,ןעגנירּפש טשינ ןענעק ריא ביו .דנַאר ןופ סדרָאווס ןיא רעטקַארַאכ ןייד ןרעסעברַאֿפ ןענעק ריא סניָאק טל .טנעמּפיווקע רעּפוס ןוא דרעווש רעסעב ַא ןעמוקַאב טעוו רע