שפּיל קיל הויז אָנליין

                                   Fun house ליּפש

קיל הויז (Fun house):

.ריט ןייא יוו רעמ ןענעפע וצ ןבָאה טעוו ריא ,סיוא ןעמוקַאב וצ ןריבורּפ ,זיוה ןייד .רעטרע טכירעגמוא ֿבור רעד ןיא ןגרָאברַאפ ןריט םרעה ןופ ןעלסילש יד זַא זיא הרצ יד ר .זלַאזַאּפ ןוא ץסעווק ןדישרַאפ ךרוד ןייג וצ ןבָאה ריא ,ייז ןעניֿפעג וצ .םרעה שירטנעצסקע סַאּפש ַא ןעניוועג טעוו ריא דלַאב ןוא ןטעברַא וצ ןעמוקַאב ,סעלָאהייק

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס