שפּיל מאַגיק אַטאַק אָנליין

                                   Attack To Magix ליּפש

מאַגיק אַטאַק (Attack To Magix):

.ןיּפש ַא ןעניוועג וצ סקניוו זלרעג ןופ טכַאמ יד ןצינ .סרעטסנָאמ זייב עלַא ןופ טלעוו לַאקישזדַאמ יד גנודלעמ וצ ןסָאלשַאב סקניוו ןוטרַאק יד .ַאלעטס ןוא Flora ,ַאסומ ,ַאלַייל ,םולב יד עלַא ןענעז ָאד .סעסרָאפ לקנוט יד ןופ טלעוו רעד רעטָאּפ וצ ייז ףליה .םיאנוש יד ןופ רעדעי ןגעק קיצניי ןַייז לדיימ רעדעי זַא ןפָאוו שיטסַאטנַאפ ַא ןצינ .דניוושעג טנַייפ יד ןגָאלש וצ טכַאמ ןגָאלש רעמ גנינייג