שפּיל יי לויפן אָנליין

                                   Egg run ליּפש

יי לויפן (Egg run):

.םייה געוו ַא רַאֿפ ןקוק טציא זיא ןוא טסענ יד ןוֿפ ןלַאֿפעג יי ןיילק .קידנלעפ רעטומ ןיימ ןעזעג ךיא זיב קירוצ ןייג ןזומ רע .ןֿפלָאהעג ןַייז ןזומ יי רעד ,ךיוה ץנַאג זיא טסענ יד טניז .ןעמוקַאב ןענעק סע יוו טַייוו יוו ךיוה יוו ןעגנירּפש וצ דלעה יד ןפלעה ,זיומ רעטוי

" "

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס