שפּיל ךיז ןלעטשרַאֿפ בָאבעגנָאּפס אָנליין

                                   SpongeBob Dress Up ליּפש

ךיז ןלעטשרַאֿפ בָאבעגנָאּפס (SpongeBob Dress Up ):

.בָאבעגנָאּפס ַיינ יד ןליוו ייז ,זרעטַאזיוו דימ ןזיוה טַארדַאווק ןַייז ןופ רילָאק יד ,ד .דיירפ טימ םינּפ יגנָאּפס קורדסיוא ןשיוט וליֿפַא ןוא סע ןָאט וצ ןדירפוצ ןעוועג זיא ר .םערָא סקניל ןוא טכער יד ןופ תודוסי ןריטקעלעס

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס