שפּיל ראַזוקראַס וועלט אָנליין

                                   Paint world ליּפש

ראַזוקראַס וועלט (Paint world):

.ךעלגעמ יוו דלַאב יוו שינעעזרַאפ ןירג יד​​ ןופ עלַא ןבַיילק ַא יוו ןעמוקַא ןוא יסַארעיק .ריא ןופ טנָארפ ןיא ןגיל ןַייז טעוו סָאוו ,ןרעטש דלָאג ןופ רעמונ ךעלגעמ רעטסערג יד .שינעעזרַאפ ַא ןופ ןלייט עלַא ןעלמַאז וצ ןֿפרַאד ריא הגרדמ רעטַייוו םעד וצ ןעמוקַאב וצ .סרעצינ גנוי רַאֿפ לעיצעּפס גניטייסקי ןוא עווַאקישט רעייז זיא ליּפש יד

" "

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס