שפּיל הייס דאָג בוש אָנליין

                                   Hot Dog Bush ליּפש

הייס דאָג בוש (Hot Dog Bush):

.זיוה עסייוו יד ןופ סיוא טקיק ילדור ץנַאג סע ,ץעסַא קיטלעג ס' דנַאל יד ןופ טַייהרע .טנוה סייה ןסעגעג-בלַאה יד קעווַא טאה זַא רענאקירעמא ךעלטינשכרוד יד טַייהנעגנַאגרַאפ !דנַאל ןַייז​​ ןופ עימאנאקע יד ןּפַאכ וצ ןַאלּפ סיורג ַא ידַאבמי וצ ןביוהעגנא גנוניימ ןי

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס