שפּיל רעקַאערב טכורפ אָנליין

                                   Fruit Breaker ליּפש

רעקַאערב טכורפ (Fruit Breaker):

.תוריפ טנעגילעטני ןדישרַאפ ןבעל טלעוו לַאקישזדַאמ טַייוו ַא ןיא .וויסערגַא ץנַאג ןראוועג ןוא סוריוו יד טַאק ייזu200bu200b ןופ עכעלט .Fruit Breaker ןיא ייז ןרעטשעצ וצ ןבָאה טציא טעוו ריא .קיטנעק ןייז טעוו תוריפ סָאוו ףיוא דלעפ גנייילּפ ַא ןייז טעוו סע ןַא .דלעפ גנייילּפ יד ןופ ָאנד יד ןיא קיטנעק ןייז טעוו עקליּפ א .הרוש טשַאד לעיצעּפס ַא ןעגנערב טעוו סע ףיוא גניקילק .סע ןקידנערַאפ ןוא ןפרַאוו ידu200bu200b ןופ עירָאטקעַיירט יד ןענעכער .ץעפייכ יד גנייורטסיד רַאֿפ טזייוו ריא ןבעג ןלעוו ייז ןוא ףיורַא יי