שפּיל סללַאב דמַאז אָנליין

                                   Sand Balls ליּפש

סללַאב דמַאז (Sand Balls):

.ןבראפ ןדישרַאפ ןופ סללַאב ןֿפרַאד טעוו ריא ווו טרָא ַא וצ ןייג טעוו ר .עמרָאפטַאלּפ שיפיצעּפס ַא ףיוא טייטש סָאוו קָארט ַא ןעז טעוו ריא ןַארקע .ןבראפ ןדישרַאפ ןופ סללַאב ןייז טעוו סע סָאוו ןי ןייטש ַא ןייז טעוו .קָארט יד רעכעה ןקידנע וצ ןבָאה טעוו סָאוו ,לענוט ַא ןבָארג וצ זיומ ן .ףוג ןישַאמ יד ןיא ןלַאפ ןוא סע ּפָארַא למעז סללַאב יד ךאנרעד .לּפַאטש רעדנא ןא וצ ןייג ריא ןוא ,ןטקנופu200bu200b ןופ עמוס עסיוו

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס