שפּיל קַאשזד ץליהעג ץלָאה קיגַאמ אָנליין

                                   Magic Wood Lumberjack ליּפש

קַאשזד ץליהעג ץלָאה קיגַאמ (Magic Wood Lumberjack):

.ןבעל קַאשזד ןֿפורעג ץליהעג ַא ,טנגעג סַאנַאטנוַאמ ַא ןיא טלעוו דרעזיוו .ןטעברַא וצ ןעגנאגעג זיא ןוא קַאה ַיירטעג ןייז ףיורַא סקיּפ רע ,ןגרָאמ .םיא ןדניברַאפ טעוו ריא ,קקַאשזדרעבמַאל ץלָאה קיגַאמ ליּפש יד ןיא ,טנַי .דלַאוו סיורג ַא ןבעל ןייז טעוו דלעה ןייד .ייז ןקַאהעצ יוזַא ןוא רעמייב יד ייב סעסקַא טימ ןגָאלש טעוו רע ,טפַאש .טלעג עמוס עסיוועג ַא ןעגנערב טעוו םיוב רעדעי .םירישכמ ַיינ ןדישרַאפ ץעקקַאשזד ץליהעג ַא ןעמוקַאב ןענעק ריא ייז ףיו