שפּיל סָאַאכ לכַאק אָנליין

                                   Tile Chaos ליּפש

סָאַאכ לכַאק (Tile Chaos):

?טַייקכיג ףורּפָא ןוא טַייקנילפ ןייד ןריבורּפ וצ ןליוו .סָאַאשט לייט ליּפש גניטייסקי יד ןופ סלעוועל יד עלַא ךרוד ןייג וצ ןר .טלעוו לַאנַאשנעמיד-יירד ַא ךיז ןעניֿפעג טעוו ריא ריא ןיא .ךַאמ טעוו סעבוק עכעלטע ןופ גניטסיסנַאק ץעפייכ ַא סָאוו ןעמאזוצ געוו .געוו ןייז ףיוא ןענַיישרעד רעדייסעק טעוו תועינמ ןדישרַאפ .םערָאפ רעכיז ַא ןופ זישזדיסַאּפ ןעז טעוו ריא ייז ןיא .ילַאפרעק ייז ןענרעל .ןַארקע םעד ןופ קיטיינמו יד ןקעמסיו ,זבויק יד ףיוא קילק ַא ןבעג ךר .סע רַאֿפ טזייוו ןעמוקַאב ןוא רָאפכרוד יד ךרוד רעמונ ןייד ןכַאמ טנעק