שפּיל .ייטראפ io אָנליין

                                   Party.io ליּפש

.ייטראפ io (Party.io):

.ייטראפ ליּפש רעד ןיא דלעה ןייד io - עלַא זייב ןוא זייב זיא רע ,טנַאלַאט ַא טשינ. .ץיּפש ףיוא דשזדניירע םינכש ןייז סָאוו ייטרַאּפ יד זיא םעד רַאֿפ הביס .טלמאזעגנלא ןשטנעמ יד ווו ,ךַאד יד וצ ףיורַא זיא ןוא סיוא סע ןענעכ .ןפראוופארא םיא ןוא ןטשרע םעד ןּפַאכ ןעמ ףרַאד רַאֿפרעד ,ןרעהוצ טינ ם .ןטיה ןייד ףיוא ןייז ,רעטקַארַאכ ןייד טימ עבלעז יד ןָאט ןענעק ייז , .סע ןפרַאוו ןוא ןעמַאצ יד וצ ןפיול ןַאד ןוא ,ּפָאק ןייד רעכעה םיא ןבי .זדַארמַאק ןפראוועגנלרא רַאֿפ ןטקנופ ןבשזעכ טשינ טעוו ריא שרעדנַא ,קי