שפּיל ןעיירד לָאבסופ אָנליין

                                   Soccer Shoot ליּפש

ןעיירד לָאבסופ (Soccer Shoot):

.סּפישנַאיּפמַאשט טָאטש יד ןיא ןליּפש וצ טֿפַאשנַאמ לָאבטופ עלוש יד ןיא ןע .זנַאשיטַאּפמַאק גניייפַאלַאווק ןייגכרוד ןזומ רע םעד רַאֿפ רעבָא .עקליּפ יד ןגָאלש ןופ גנימיי ןוא טייקרַאטש יד סיוא טעברַא ןוא ריפ םי .ריא ןופ טנָארפ ןיא ןַארקע םעד ףיוא קיטנעק ןענעז ןרעיוט יד .רעּפיקלוָאג יד ןוא סרעַיילּפ לָאבסופ ןופ זימַאד קידוועריר יד ךרוד דעט .עקליּפ יד ןגָאלש ןוא טנעמָאמ םעד ןענעכער וצ ןֿפרַאד ריא .טנופ ַא ןעמוקַאב ןוא ליצ ַא ןבשזעכ טעוו ריא ,ןובשח ןיא קיטכיר ןעמו