שפּיל ַיירעקעב גנירָאלָאק סדיק אָנליין

                                   Kids Coloring Bakery ליּפש

ַיירעקעב גנירָאלָאק סדיק (Kids Coloring Bakery):

.ץיווס ןדישרַאפ ביל רעדניק עגנוי עלַא טעמּכ .זירטסייּפ ערעדנא ןוא זירטסייּפ ,סקייק ןופ טַייקנדיישרַאפ ַא רַאֿפ טכוז .ןזיוועג ןייז טעוו ץיווס ןדישרַאפ סָאוו ףיוא ךוב גנירעלַאק ַא ןופ רע .ריא ןופ טנָארפ ןיא סע ןענעפע ןוא רעדליב סַייוו ןוא ץרַאווש יד ןופ .ןבראפ רעכיז ןיא דליב רעד ןופ ןטיבעג יד טנייּפ ריא ץניַאּפ ןדישרַאפ