שפּיל רעסייר עקלפרַאוו אָנליין

                                   Sling Racer ליּפש

רעסייר עקלפרַאוו (Sling Racer):

.ערעירַאק גניסייר ןייז ןעיוב וצ גניטרַאטס טקנוּפ זיא קַאשזד לגניי גנ .זנַאשיטַאּפמַאק רעכיז ןיא ןעניוועג דלעה רעזדנוא ןֿפלעה וצ ןבָאה טעוו .טַייקכיג םומיסקַאמ ַא ןיא ןרָאפ וצ ןֿפרַאד טעוו ריא סָאוו געוו יד ןעז .טַייקכיג םומיסקַאמ יד וצ ןייג וצ ןֿפרַאד טעוו ריא סָאוו סנרוט ףרַאש ן .עלבַאק לעיצעּפס ַא ןעיירד ריא ,רעק ַא טשטוָארּפַא ריא ןעוו .עירָאטקעַיירט רעכיז ַא ןעמאזוצ רעק םעד ןייגכרוד ןענעק ריא ןוא זייר