שפּיל לצינ ןעעווָאללַאה :סעסרָאפ טקסַאמ אָנליין

                                   Masked Forces: Halloween Survival ליּפש

לצינ ןעעווָאללַאה :סעסרָאפ טקסַאמ (Masked Forces: Halloween Survival):

.סיוא ןעמוקעג טלעוו לעלַארַאּפ יד ןופ סרעטסנָאמ סָאוו ןופ טנפעעג ןענע .זנַאמוי ףיוא ביור סרעטסנָאמ יד טציא .סרעטסנָאמ יד עלַא ןרעטשעצ וצ טָאטש םעד וצ ןייג רענלעז ןופ טנַאמשטַאט .סרענגעק ןייז רַאֿפ ןקוק ןוא טנעה ןייז ןיא זנַאּפעוו טימ טָאטש רעד ןו .ןגיזַאב וצ רעַייפ ןענעפע ןוא םיא וצ ןפָאוו ןייד ןופ היאר יד ליצ ,ש .םיא ףיוא ןקידעש ןפַאשרַאפ טעוו טנַייפ ַא גניטטיה ץַאלוב