שפּיל טסַאלב זייב ןעעווָאללַאה ליּפש ַיירֿפ ןיילנָא ליּפש אָנליין

                                   Halloween Evil Blast ליּפש

טסַאלב זייב ןעעווָאללַאה ליּפש ַיירֿפ ןיילנָא ליּפש (Halloween Evil Blast):

.הגרדמ קיטענעג יד ףיוא זדנוא ןיא טגיילעג זיא סרעטסנָאמ ןוא רעטסיי .זדנוא רַאֿפ ענָאקַאס ַא שיטַאמָאטיוא ןרעוו ,זנַאמוי יוו טשינ ןענעז סָאוו .סעּפע ןופ ןקָארשרעד טשינ זיא טָאידי ץנַאג ַא זיולב ,ךַיילג ץנַאג רעבָא .םישעמ עגושעמ עליפ ןבעגרעבי טינ ןָאט ןוא סניקס רעזדנוא ןעוועטַאר ר .ןייזטסווואב ןייד ןשרעהַאב וצ טבייה סע ןעוו טפמעקעג ןייז וצ ארומ .ייז רַאֿפ ארומ ןייד ייז טימ ןוא ,סרעטסנָאמ יּפירק ןגיזַאב טעוו ריא ל .לַאקינעדיי רעמ רעדָא ַיירד ןופ ןטייק ןיא ּפָאק עבלעז יד ןדניברַאפ .גנַאל ןענעז זנַאשקענַאק יד ביוא ףיסומ ןייז טעוו טייצ יד רעבָא ,סעדנ